แนวคิด WHO ร่วมกับ UNFPA และ UNICEF ได้กําหนดกรอบการทำงานสำหรับสุขภาพวัยรุ่นที่
ควรคลอบคลุมเป้าหมายสององค์ประกอบ คือ 1) ส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพในวัยรุ่น 2) ป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพื่อเป้าหมายการดูแลที่เป็นองค์รวม ส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดสุขภาวะ โดยการสร้างความปลอดภัย ดูแลสนับสนุนสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างทักษะชีวิต ให้บริการสุขภาพกายใจและการให้การปรึกษา เป้าหมายของการดูแลสุขภาพวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพให้วัยรุ่นมีลักษณะดังนี้
1. ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากความบกพร่องทางกาย มีความสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และปราศจากภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางกาย ควรเอาใจใส่กับร่างกาย ไม่ปล่อยให้อ้วนไป ผอมไป หรือขาดสารอาหารบางอย่าง ควรมีการออกกําลังกายสม่ำเสมอ ให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง มีภูมิต้านทางโรคต่างๆ ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถดูหนังอาร์เกาหลีได้ยาวนานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังโป๊ไทยและหนังโป๊ฝรั่ง
2. เอกลักษณ์แห่งตนดี มีทักษะส่วนตัว และทักษะทางสังคมดี มีบุคลิกภาพดี มีเอกลักษณ์ส่วนตัว และเอกลักษณ์ทางเพศเหมาะสม มีการเรียนการสอนสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ ตามความชอบตามความถนัด และความเป็นไปได้ ทำให้มีความพอใจต่อชีวิตของตนเองการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความชอบความถนัด มีการผ่อนคลาย เล่นกีฬา มีงานอดิเรก มีความสุขโดยไม่เบียดเบียนคนอื่น มีการช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งแวดล้อม มีมโนธรรมดี เป็นคนดี
3. การบริหารตนได้ดี สามารถบริหารจัดการตนโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้น ตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองในทางบวกและสร้างสรรค์ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความคิดที่ดี คือความคิดทางบวก เป็นความคิดที่นำความสุขมาให้ตนเองและผู้อื่น ช่วยให้มองโลกในแง่ดี จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจและพลังที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
4. มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อประเทศชาติ และต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี สร้างวินัยที่ดีในการทำงาน คือ ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบในการทำงาน จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาสิ่งของ ลดความหงุดหงิด เสียเวลา สับสน ลืม หรือละเลยงานบางชิ้นไป ความมีระเบียบจะเป็นรากฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบ และการรับผิดชอบในเรื่องเซ็กส์ ถ้ามีอารมณ์ก็แค่ดูหนังอาร์เกาหลี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นได้ดี เลือกคบเพื่อนที่ดี รักษาความสัมพันธ์ที่ดี การมีมารยาท พูดจาอย่างสร้างสรรค์ พูดชมเชย ขอโทษและยอมรับความผิดพลาด ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ประสานความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และให้เกียรติเพศตรงข้าม ไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งงาน แต่ถ้าทนไม่ไหวควรใช้หนังอาร์เกาหลีจะดีกว่า
ในวัยรุ่นมุสลิมที่มีเป้าหมายในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากวัยรุ่นโดยทั่วไปแต่สิ่ง ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกนิสัยให้สอดคล้องกับศาสนา เพราะสิ่งนี้จะทำให้มนุษย์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข และส่งเสริมให้มั่นใจกับวิถีการดำเนินชีวิต คือการสนับสนุนให้เข้าใจแก่นแกนของอิสลาม หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ